وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  آذر  ماه

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت آذر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

488374

19402

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

47.2

1.3

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.69

1.7

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1756

774

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

987421

44243

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

95.4

3.3

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

135

4

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

52400

17382

10

دایرشده

33996

48474

14478

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

51589

7032

12

دایرشده

38931

42190

3259

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

831

2

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.14

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟