وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه لغايت 1/10/1392

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت آذر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19361

20186

825

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.93

42.2

1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5267

5334

67

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34.1

34.3

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25800

26124

324

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.5

54.7

0.2

7

 سايت BTS

تعداد

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1103

1772

669

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

1

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

45

54

9

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

170

170

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟