وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه  لغايت 1/11/1392

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت دهه فجر سال 92

عملکرد ابتدای سال92 تاکنون

عملکرد دهه فجر سال 91 لغایت دهه فجر 92

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19361

20186

825

1165

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.93

42.2

1.2

0.3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5267

5334

67

78

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34.1

34.3

0.2

-2.0

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25800

26175

375

395

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.5

54.7

0.2

0.3

 سايت BTS

تعداد

25

25

0

0

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

0

دایری ADSLمخابرات

پورت

1103

1772

669

756

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

0

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

1

1

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

45

54

9

-25

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

0

فيبر نوري

كيلومتر

170

170

0

0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟