وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  بهمن ماه

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت بهمنماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

491826

22854

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

47.4

1.5

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.94

1.9

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

1692

838

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

1025525

82347

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

92.5

0.4

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

137

6

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

63948

28930

10

دایرشده

33996

52116

18120

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

66865

22308

12

دایرشده

38931

43008

4077

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

831

11

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.13

0.0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟