وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت  لغايت 1/1/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27757

28435

678

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.05

64.16

2.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17285

17493

208

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

62.70

228.10

165.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16570

16587

17

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.11

37.20

0.09

7

 سايت BTS

تعداد

40

40

0

8

 سايت ديتا

تعداد

19

22

3

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

987

1583

596

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

13

13

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

246

260

14

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

602

603

1

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟