وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم  لغايت 1/1/1393

 

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11577

11991

414

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.4

33.0

1

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3843

3904

61

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

27.6

14.3

-13

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

12869

13091

222

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.0

36.0

0

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

دایری ADSLمخابرات

پورت

846

1200

354

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

7

9

2

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

49

122

73

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

فيبر نوري

كيلومتر

121

121

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟