وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد  لغايت 1/1/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت پایان سال 92

عملکرد  سال92

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

304264

16813

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

50.1

1.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6481

6769

288

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

21.1

-4.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

832729

52423

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

137.2

7.3

7

 سايت BTS

تعداد

228

237

9

8

 سايت ديتا

تعداد

26

40

14

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

31082

10719

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

34

36

2

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

46

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1154

43

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟