وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  فروردين ماه

 

 

عنوان شاخص‌

واحد

وضعيت پایان سال92

عملكردسال92

وضعيت موجود

عملكرد ازابتداي سال 93 تاكنون

تلفن ثابت

منصوبه (واقعي)

سوئيچ (واقعي)

شماره

430932

6543

430932

0

كافو نوري (واقعي)

116818

11300

116818

0

GSM(واقعي)

40610

0

40610

0

جمع کل منصوبه(هماهنگ با تهران)

شماره

573080

21663

573080

0

مشغول بكار 

شماره

494072

25100

494660

588

ضريب ‌نفوذ استان

درصد

47.5

1.6

47.5

0

تعداد مراكزتلفني

تعداد

150

0

150

0

 تلفن همگاني

تعداد

1669

-861

1669

0

ضريب ‌نفوذ تلفن همگاني

به هزار نفر

1.6

-0.9

1.6

0

نصب سوئيچ وكافو نوري

پورت

17843

0

فروش فيش تلفن ثابت

فقره

19000

1500

GSMروستائي

تعداد سايت

تعداد

72

1

72

0

تعداد نقاطتحت پوشش

تعداد

254

0

254

0

مشغول بكار

شماره

8189

711

8211

22

تلفن همراه
(محاسبه تعداد مشتركين و ضريب نفوذ تا زمان برگردان سوئيچهاي موبايل با شهرستان طبس محاسبه مي شود)

مشغول به كار

 دائمي

شماره‌

307674

6549

307888

214

اعتباري

724407

56467

730625

6218

جمع کل

1032081

63016

1038513

6432

ضريب‌ نفوذ استان

درصد

93.0

4.3

94.8

1.8

سايت  BTS

شهري

تعداد

341

13

341

0

جاده اي-روستائي وریلی

173

5

173

0

جمع كل

514

18

514

0

 

 

جاده هاي تحت پوشش

اصلي

كيلومتر

770

0

770

0

بين فرمانداري

634

5

634

0

ساير

770

0

770

0

جمع كل

2174

5

2174

0

درصد تحت پوشش

درصد

87.1

0.2

87.1

0

ريلي

كيلومتر

613

18

613

0

ارتباطات ديتا

سايتهاي ديتا

تعداد

137

21

137

0

منصوبه

G.SHDSL

پورت

4448

1782

4448

0

ADSL

62000

29064

67030

5030

جمع کل

66448

30846

71478

5030

دايرشده

G.SHDSL

پورت

2016

133

2041

25

ADSL

51810

21365

54385

2575

جمع کل

53826

21498

56426

2600

شركتهاي PAP

منصوبه

تعداد

66865

25506

66865

0

دايرشده

تعداد

44118

6797

44024

-94

مشترك wimax

دايرشده

تعداد

1950

0

1950

0

بانكداري الكترونيكي

شعبه

790

0

790

0

پهناي باند

اينترنت

مگابيت برثانيه

930

310

930

0

اينترانت

155

0

155

0

 

عنوان شاخص‌

وضعيت پایان سال92

عملكردسال92

وضعيت موجود

 

ارتباطات راه دور

فيبر نوري

BACK BONE

1616

0

1616

 

شهري

605

73

605

 

بين شهري

2172

174

2172

 

اختصاصي

552

76

552

 

جمع كل

4945

323

4945

 

ايستگاههاي‌ مايكروويوخطوط ‌سراسري‌

19

0

19

 

Office Code

88

0

88

 

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

65

0

65

 

ارتباطات روستائي
(بر اساس سرشماری سال90)

آباديهاي داراي ارتباط

831

11

831

 

مشغول بكار روستائي تلفن ثابت

61712

1286

61820

 

ضريب نفوذ روستائي

38.7

0.7

38.8

 

دفاتر ICTروستائي

120

0

120

 

درصد پوشش جمعيتي آباديهاي استان از نظر

تلفن خانگي

97.3

0.2

97.3

 

تلفن همراه

91.0

0.0

91.0

 

دسترسي به شبكه اطلاع رساني

92

0

92

 

 GSMروستائي

37

0

37

 

 ICTروستائي

70

0

70

 

درصد پوشش جمعيتي استان از نظر

تلفن خانگي

98.7

0.1

98.7

 

تلفن همراه

95.5

0.0

95.5

 

دسترسي به شبكه اطلاع رساني

96

0

96

 

پرسنلي

كل پرسنل

459

-98

459

 

 پرسنل ليسانس به بالا

283

11

283

 

درصد پرسنل ليسانس به بالا

62

13

62

 

پرسنل به ازاء هزار شماره دايري

0.9

-0.3

0.93

 

كل جاده ها

اصلي

بين فرمانداري

ريلي

 

 

 

كيلومتر

770

665

627

 

 

 

درصد تحت پوشش

100

95.3

97.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعيت

شهري

روستائي

 

 

کشور

 

نفر(بر اساس سرشماري سال 90)

882137

159343

 

 

77101036

 

 

 

 

 

نسبت جمعیت

1.3

 

نرخ رشد جمعيت استان: 1/68درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقسيمات كشوري

شهرستان

بخش

شهر

دهستان

روستا

 
 

تعداد

10

21

21

45

963

 
 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟