وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  ارديبهشت ماه

 

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 92

وضعیت لغایت ارديبهشت  93

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

494070

495449

1377

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

47.5

47.5

0.0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

50.00

50.05

0.0

4

 تلفن همگاني

تعداد

1669

1523

146

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

1032081

1046534

14453

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

93.0

95.4

2.4

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

137

137

0

9

منصوبه

 

 

پورت

66448

71478

5030

10

دایرشده

53826

58466

4640

11

شرکتهایPAP

منصوبه

66865

66565

0

12

دایرشده

44118

44303

185

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

831

834

3

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.2

0.92

0.3

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟