وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان  لغايت 1/3/1393

 

عنوان شاخص

شاخص

پايان
سال 92

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 93

عملكرد ابتداي سال92 لغايت هفته ارتباطات 93

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

33548

33548

1896

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.1

42.0

3.1

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4399

4399

205

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.0

30.97

1.4

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28685

28695

338

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.99

36.0

0.1

 سايت BTS

تعداد

53

53

3

 سايت ديتا

تعداد

13

13

4

دایری ADSLمخابرات

پورت

2901

3324

1578

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

11

11

1

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

69

70

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

فيبر نوري

كيلومتر

825

825

35

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟