وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  خرداد ماه

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 92

وضعیت لغایت خرداد  93

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

494072

496347

2275

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

47.5

47.5

0.0

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

50

50.05

0.1

4

 تلفن همگاني

تعداد

1669

1523

146

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

1032081

1059691

27610

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

93

96.5

3.5

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

137

141

4

9

منصوبه

 

 

پورت

66448

74448

8000

10

دایرشده

53826

59789

5963

11

شرکتهایPAP

منصوبه

66865

66865

0

12

دایرشده

44118

45217

1099

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

831

834

3

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.20

0.92

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟