وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت 1/4/1393

 

 

عنوان شاخص

شاخص

 پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

پايان
سال 92

وضعیت لغایت خردادماه سال 93

عملكرد ابتداي سال92 لغايت هفته ارتباطات 93

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19280

33548

33985

2333

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

28.3

42.1

42.5

3.6

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1604

4399

4516

322

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

8.2

31.0

31.79

2.2

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4558

28685

28764

407

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.6

35.99

36.0

0.1

 سايت BTS

تعداد

13

53

53

3

 سايت ديتا

تعداد

2

13

13

4

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

2901

3324

1578

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

15

15

0

سايت GSMروستائي

تعداد

0

11

11

1

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

50

69

70

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

12

12

0

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

4

4

0

فيبر نوري

كيلومتر

379

825

825

35

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟