وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/4/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت خردادماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28435

28512

77

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.21

78.04

14

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17493

17526

33

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

64.10

64.40

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16703

16733

30

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.20

45.80

8.6

7

 سايت BTS

تعداد

40

40

0

8

 سايت ديتا

تعداد

22

21

-1

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1728

1979

251

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

13

13

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

260

261

1

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

603

612

9

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟