وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/4/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت خردادماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11991

28512

16521

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.9

78.0

45

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3904

17526

13622

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

14.3

64.4

50

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13091

16733

3642

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

45.8

10

7

 سايت BTS

تعداد

23

40

17

8

 سايت ديتا

تعداد

6

21

15

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1350

1979

629

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

32

17

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

13

6

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

122

261

139

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

23

10

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

121

603

482

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟