وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  تير ماه

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 92

وضعیت لغایت تير 93

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

494072

498225

4153

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

47.5

47.7

0.2

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

50

50.18

0.2

4

 تلفن همگاني

تعداد

1669

1523

146

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

1032081

1065937

33856

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

93

96.6

3.9

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

137

143

6

9

منصوبه

 

 

پورت

66448

74448

8000

10

دایرشده

53826

61769

7943

11

شرکتهایPAP

منصوبه

66865

66865

0

12

دایرشده

44118

46082

1964

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

831

834

3

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.20

0.92

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟