وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد لغايت 1/5/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت تیرماه سال 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

37462

37790

328

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.39

41.5

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3357

3400

43

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

30.52

31

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

30620

30740

120

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

37

37

0

8

 سايت ديتا

تعداد

11

12

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

4

4

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

3902

4480

578

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

11

11

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

45

45

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

8

8

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

16

فيبر نوري

كيلومتر

101

104

3

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟