وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان لغايت 1/6/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان
سال 92

وضعیت لغایت هفته دولت سال 93

عملكرد ابتداي سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

33548

34193

645

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.1

42.7

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4399

4522

123

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.0

31.83

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28685

28816

131

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.99

36.0

0.01

7

 سايت BTS

تعداد

53

54

1

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

6

6

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

3185

3756

571

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

11

11

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

69

70

1

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

16

فيبر نوري

كيلومتر

825

825

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟