وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اشكذر لغايت 1/7/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت شهریورماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12338

12537

199

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.1

40.3

0.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5545

5635

90

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

40.7

41.1

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16536

16621

85

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.8

53.48

-0.3

7

 سايت BTS

تعداد

17

18

1

8

 سايت ديتا

تعداد

9

11

2

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

2

2

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1315

1638

323

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

10

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

58

58

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟