وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه  لغايت 1/9/1393

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت آبان ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19916

20020

104

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.50

41.3

-0.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5334

5395

61

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34.2

34.4

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

26277

26401

124

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.7

54.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

24

25

1

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

3

3

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1982

2613

631

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

54

54

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟