وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان  لغايت 1/9/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان
سال 92

وضعیت لغایت آبان ماه 93

عملكرد ابتداي سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

33548

34619

1071

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

42.1

43.1

1.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4399

4431

32

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.0

31

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28685

28819

134

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.99

35.9

-0.10

7

 سايت BTS

تعداد

53

55

2

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

6

6

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

3185

4355

1170

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

11

11

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

69

70

1

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟