وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  تفت  لغايت 1/9/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت آبان ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

28435

28745

310

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

64.21

65.28

1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17493

17611

118

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

64.10

64.98

0.9

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16703

16740

37

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.20

38.02

0.8

7

 سايت BTS

تعداد

40

42

2

8

 سايت ديتا عادی

تعداد

22

22

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

12

12

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1728

2490

762

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

13

13

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

260

261

1

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

23

23

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟