وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز لغايت 1/7/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

پايان سال 92

وضعیت لغایت آبان ماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22599

23716

24248

532

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.3

53.9

55.1

1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9753

9672

9820

148

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

63.6

64.5

66.3

1.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18764

19232

19410

178

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

43.7

44.1

0.4

7

 سايت BTS

تعداد

36

36

36

0

8

 سايت ديتا

تعداد

12

12

13

1

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

0

5

5

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

793

1399

2201

802

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

63

73

73

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

12

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟