وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  بافق   لغايت 1/8/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال92

وضعیت لغایت مهرماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16391

16678

287

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.5

106.7

69.2

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2562

2597

35

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

27.2

27.0

-0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18794

18882

88

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.0

42.8

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

31

1

8

 سايت ديتا

تعداد

4

4

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

3

3

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1980

2753

773

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

46

48

2

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟