وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  خاتم   لغايت 1/8/1393

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 92

وضعیت لغایت مهرماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11991

12182

191

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.9

33.2

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3904

3944

40

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

14.3

28.3

14

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13091

13185

94

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

35.9

35.9

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

سایت دیتا uso

تعداد

0

9

9

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1350

1782

432

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

122

122

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

15

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟