وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اشكذر   لغايت 1/8/1393

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت مهرماه 93

عملکرد ابتدای سال93تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12628

290

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.6

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5697

152

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

41.5

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

16621

85

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

53.46

-0.3

7

 سايت BTS

تعداد

18

1

8

 سايت ديتا

تعداد

11

2

9

سایت دیتا uso

تعداد

2

2

10

دایری ADSLمخابرات

پورت

1707

392

11

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

0

12

سايت GSMروستائي

تعداد

10

0

13

 روستاهاي داراي ارتباط (ثابت و موبایل)

تعداد

58

0

14

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟