جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان یزد لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 92 پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 304264 316408 321321 4913
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 50.0 50.0 51.23 1.2
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 8812 9409 9502 93
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.5 29.2 29.4 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 832729 918192 941116 22924
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 136.9 148.2 150.0 1.9
7  سایت BTS تعداد 226 244 254 10
8  سایت دیتا  تعداد 40 49 49 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 34503 52407 58596 6189
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 20 20 20 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 6 6 6 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 36 31 31 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 43 43 43 0
15 فیبر نوری کیلومتر 1200 1256 1304 48
           
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟