جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 92 پایان سال 93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1  منصوبه تلفن ثابت شماره     39089 809
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 28435 28964 29304 340
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 64.2 66.0 67.1 1.1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 17493 17674 17817 143
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.1 65.4 66.3 0.9
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 16703 16754 16712 -42
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 37.2 38.2 38.3 0
7  سایت BTS تعداد 40 42 43 1
8  سایت دیتا  تعداد 22 34 34 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1728 2690 3088 398
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 32 32 32 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 13 13 13 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 250 250 250 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
         
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  5717 43745 3 10 290
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟