جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت مهر ماه سال  94  
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 92  پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه  
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 19916 20565 20901 336  
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 41.5 42.3 42.6 0  
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5334 5406 5426 20  
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 34.2 34.4 34.3 0  
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 26277 26407 25801 -606  
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 54.7 54.3 52.6 -2  
7  سایت BTS تعداد 24 25 26 1  
8  سایت دیتا  تعداد 13 16 17 1  
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1982 3018 3574 556  
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0  
12 سایت GSM روستائی تعداد 5 5 5 0  
13  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 49 0  
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 3 0  
               
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟