جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 92 پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 23716 24532 25076 544
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 53.9 55.8 57.1 1.3
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9386 9560 9674 114
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.5 64.9 66.5 1.6
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 19232 19441 19404 -37
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 43.7 44.2 44.2 0
7  سایت BTS تعداد 36 39 39 0
8  سایت دیتا  تعداد 12 18 18 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1399 2583 2908 325
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 0
             
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  6776 43935 1 5 81
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟