جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان
سال 92
پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 33548 34100 35111 1011
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.1 42.3 43.3 0.9
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 4399 4470 4652 182
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.0 31.2 32.7 1.5
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 28685 28820 28735 -85
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 35.9 35.8 35.4 -0.4
7  سایت BTS تعداد 53 60 61 1
8  سایت دیتا  تعداد 13 22 24 2
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3185 4362 5230 868
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 11 11 11 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 69 70 70 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 4 4 4 0
             
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت
  23662 80862 3 3 5 101
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟