جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت مهر ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان
سال91
پایان
سال 92
 پایان سال93 وضعیت لغایت مهرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت مهرماه
1  منصوبه تلفن ثابت شماره       16428 128
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 11577 11991 11645 11825 180
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 32.4 32.9 31.5 31.7 0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3843 3904 3775 3793 18
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.6 28.0 27.0 27.2 0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 12869 13091 13226 13193 -33
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 36.0 35.8 35.8 35.3 0
7  سایت BTS تعداد 23 23 27 27 0
8  سایت دیتا  تعداد 6 6 15 15 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 846 1350 2138 2429 291
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 119 119 119 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 2 2 0
15 فیبر نوری کیلومتر 121 121 121 121 0
               
             
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان  
  8201 36984 2 2 4  
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟