مهر ماه 94 وضعیت شاخصهای مخابراتی استان لغایت
          شرکت سهامی مخابرات استان یزد        
  عملکرد ابتدای سال 94 لغایت مهر ماه وضعیت لغایت مهر ماه 94 وضعیت پایان سال   93 واحد عنوان شاخص ردیف‌
  8991 519717 510726 شماره مشغول بکار تلفن ثابت  1
  0 48.7 48.3 درصد ضریب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2
  0 51.23 51 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان 3
  0 1492 1492 تعداد  تلفن همگانی 4
  0 150 150 تعداد مراکز تلفن ثابت 5
  21891 1114324 1092433 شماره مشغول به کار تلفن همراه 6
  1.0 104.4 103 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 7
  5 152 147 سایت عادی سایت دیتا ارتباطات دیتا 8
  51 51 51 سایت uso  
  11287 113242 101955 پورت  منصوبه 9
  9222 90927 81705 دایرشده  10
  4327 78521 74194 منصوبه شرکتهای PAP 11
  5851 57095 51244 دایرشده  12
  796 65695 64899 شماره مشغول بکار روستائی تلفن ثابت ارتباطات روستایی  
  0.4 41.0 41 درصد ضریب نفوذ روستائی  
  0 114 114 تعداد دفاتر ICT روستائی  
  0 793 793 تعداد روستاهای دارای ارتباط 13
  0 0.78 0.83 درصد پرسنل به ازای هزار شماره دایری تلفن 14
                   
              اطلاعات عمومی
                   
  تعداد روستاهای بالای 100 نفر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد شهرستان  تعداد استان جمعیت تا تاریخ تنظیم مساحت
(خاکی) (کیلومتر مربع)
  363357 2293 925 1071 367 30 72784019 1629807
  268 43 19 21 10 _ 1067251  
                   
                   
                   
  اداره برنامه ریزی و آمار                
                 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟