جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت آبان ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 91 پایان سال93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره   38986 40096 1110
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد   42.2 42.8 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره   3487 3564 77
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد   31.5 32.0 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره   30762 30678 -84
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد   89.2 89.2 0
7  سایت BTS تعداد   38 39 1
8  سایت دیتا  تعداد   16 16 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت   5795 6120 325
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد   11 11 0
11 سایت GSM روستائی تعداد   4 4 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد   42 42 0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد   2 2 0
15 فیبر نوری کیلومتر   219 221 2
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟