جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان تفت لغایت آبان ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه
1  منصوبه تلفن ثابت شماره   39089 809
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 28964 29304 340
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 66.0 67.1 1.2
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 17674 17817 143
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 65.4 66.3 0.9
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 16754 16715 -39
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 101.8 101.8 0
7  سایت BTS تعداد 42 43 1
8  سایت دیتا  تعداد 34 34 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2690 3088 398
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 32 32 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 13 13 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 250 250 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟