جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت آبان ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16696 17034 338
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 37.7 0.2
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2486 2511 25
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.9 24.0 -0.97
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 18888 18823 -65
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 96.1 96.1 0
7  سایت BTS تعداد 34 36 2
8  سایت دیتا  تعداد 8 8 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3403 3847 444
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0
14 فیبر نوری کیلومتر 584 595 11
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟