جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت آبان ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان مهریز به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 24532 25140 608   520975 4.8
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 55.8 57.2 1.4   48.8 117.4
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9560 9682 122   65849 14.7
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.9 66.6 1.7   41.1 162.0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 19441 19404 -37   1122765 1.7
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 103.6 103.6 0   105.1 98.6
7  سایت BTS تعداد 39 39 0   671 5.8
8  سایت دیتا  تعداد 18 18 0   203 8.9
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2583 2908 325   89572 3.2
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0   73 9.6
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0   793 8.8
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟