جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اشکذر لغایت آبان ماه سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال 93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 12918 13308 390
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 41.2 41.8 1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5872 6017 145
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 42.5 43.2 1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 16637 16560 -77
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 88.6 88.6 0
7  سایت BTS تعداد 19 19 0
8  سایت دیتا  تعداد 11 11 0
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 1972 2169 197
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 10 10 0
12 سایت GSM روستائی تعداد 10 10 0
13  روستاهای دارای ارتباط (ثابت و موبایل) تعداد 56 56 0
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟