جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت آبان ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان اردکان به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 34100 35125 1025   520975 6.7
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 43.2 0.9   48.8 88.7
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 4470 4663 193   65849 7.1
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.2 32.8 1.6   41.1 79.6
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 28820 28735 -85   1122765 2.6
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 84.3 84.3 0.0   105.1 80.3
7  سایت BTS تعداد 60 61 1   672 9.1
8  سایت دیتا  تعداد 22 24 2   203 11.8
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 4362 5230 868   89572 5.8
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 11 11 0   73 15.1
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0   793 8.8
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 4 4 0   66 6.1
15 فیبر نوری کیلومتر 533 599 66      
              بهره برداری از 11 پروژه مخابراتی با
سرمایه گذاری بالغ بر 21/8 میلیارد ریال در شش ماهه اول سال 94
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت  
  23662 80862 3 5 101  
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟