جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت آبان ماه سال  94    
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت آبانماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آبان ماه وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان خاتم به استان 
1  منصوبه تلفن ثابت شماره   16428 128    
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 11645 11854 209 520975 2.3
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 31.5 31.7 0 48.8 65.0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3775 3799 24 64899 5.9
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.0 27.2 0 40.6 67.0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 13226 13193 -33 1092433 1.2
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 58.2 58.2 0 103.4 56.3
7  سایت BTS تعداد 27 27 0 577 4.7
8  سایت دیتا  تعداد 15 15 0 201 7.5
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2138 2429 291 79500 3.1
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0 150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0 73 9.6
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 119 119 0 793 15.0
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0 66 3.0
15 فیبر نوری کیلومتر 121 121 0 3702 3.3
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟