آذر ماه 94  وضعیت شاخصهای مخابراتی استان لغایت  
        شرکت سهامی مخابرات استان یزد          
عملکرد ابتدای سال 94 لغایت آذر ماه وضعیت لغایت آذر ماه 94 وضعیت پایان سال   93 واحد عنوان شاخص ردیف‌  
11761 522487 510726 شماره مشغول بکار تلفن ثابت  1  
0 48.8 48.3 درصد ضریب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2  
0 51.35 51 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان 3  
0 1492 1492 تعداد  تلفن همگانی 4  
0 150 150 تعداد مراکز تلفن ثابت 5  
64561 1156994 1092433 شماره مشغول به کار تلفن همراه 6  
4.7 108.1 103 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 7  
5 152 147 سایت عادی سایت دیتا ارتباطات دیتا 8  
51 51 51 سایت uso    
14771 116726 101955 پورت  منصوبه 9  
10965 92670 81705 دایرشده  10  
5568 79762 74194 منصوبه شرکتهای PAP 11  
8698 59942 51244 دایرشده  12  
1044 65943 64899 شماره مشغول بکار روستائی تلفن ثابت ارتباطات روستایی    
0.6 41.2 41 درصد ضریب نفوذ روستائی    
0 114 114 تعداد دفاتر ICT روستائی    
0 793 793 تعداد روستاهای دارای ارتباط 13  
0 0.77 0.83 درصد پرسنل به ازای هزار شماره دایری تلفن 14  
                   
            اطلاعات عمومی  
                   
تعداد روستاهای بالای 100 نفر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد شهرستان  تعداد استان جمعیت تا تاریخ تنظیم مساحت
(خاکی) (کیلومتر مربع)
 
363357 2293 925 1071 367 30 72784019 1629807 کشور
268 43 19 21 10 _ 1070327   استان
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟