جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت آذر ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آذرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آذر ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان میبد به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 38986 40212 1226   510726 7.9
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.2 42.8 1   48.3 88.7
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3487 3575 88   64899 5.5
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.5 32.1 1   40.6 79.0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 30762 30678 -84   1092433 2.8
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 89.2 89.2 0   103.4 86.3
7  سایت BTS تعداد 38 39 1   577 6.8
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 0   201 8.0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 5795 6140 345   79500 7.7
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 11 11 0   150 7.3
11 سایت GSM روستائی تعداد 4 4 0   73 5.5
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0   793 5.3
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0
15 فیبر نوری کیلومتر 219 221 2   3702 6.0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟