جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت آذر ماه سال  94        
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آذرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آذر ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان بافق به استان   
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16696 17068 372   522487 3.3  
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 37.7 0.2   48.3 78.1  
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2486 2517 31   65943 3.8  
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.9 25.0 0   41.2 60.6  
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 18888 18823 -65   1156994 1.6  
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 96.1 96.1 0   108.1 88.9  
7  سایت BTS تعداد 34 36 2   577 6.2  
8  سایت دیتا  تعداد 8 8 0   201 4.0  
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3403 3907 504   90387 4.3  
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 0   150 4.7  
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0   73 9.6  
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0   793 5.3  
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0   66 4.5  
14 فیبر نوری کیلومتر 584 595 11        
                   
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد روستاهای دارای جمعیت   بهره برداری از 10 پروژه مخابراتی با
سرمایه گذاری بالغ بر 27/26 میلیارد ریال در سال 93
بهره برداری از 4 پروژه مخابراتی با
سرمایه گذاری بالغ بر 1/98 میلیارد ریال
 در هفته ارتباطات سال94
  8401 44642 1 52  
             
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟