جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت آذر ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت آذرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آذر ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان مهریز به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 24532 25174 642   522487 4.8
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 55.8 57.3 1.5   48.8 117.4
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9560 9684 124   65943 14.7
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.9 66.8 1.9   41.2 162.1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 19441 19404 -37   1156994 1.7
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 103.6 103.6 0   108.1 95.8
7  سایت BTS تعداد 39 39 0   671 5.8
8  سایت دیتا  تعداد 18 18 0   203 8.9
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2583 2972 389   90387 3.3
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0   73 9.6
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0   793 8.8
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0
               
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان تعداد روستاهای دارای جمعیت  
  6776 ### 1 5 81  
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟