جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت آذر ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت آذرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آذر ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان ابرکوه به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 20565 20901 336   522487 4.0
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 42.5 0.2   48.8 87.1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5406 5426 20   65943 8.2
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 34.3 34.2 0   41.2 83.1
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 26407 25801 -606   1156994 2.2
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 98.6 98.6 0   108.1 91.2
7  سایت BTS تعداد 25 26 1   672 3.9
8  سایت دیتا  تعداد 16 17 1   203 8.4
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3018 3714 696   90387 4.1
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
12 سایت GSM روستائی تعداد 5 5 0   73 6.8
13  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 0   793 6.2
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0   66 4.5
16 فیبر نوری کیلومتر 101 118 16      
              بهره برداری از 10 پروژه مخابراتی با
سرمایه گذاری بالغ بر 12/5 میلیارد ریال در شش ماهه اول سال 94
             
             
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟