جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان میبد لغایت دی ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت دیماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت دی ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان میبد به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 38986 40290 1304   510726 7.9
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.2 42.9 1   48.3 88.7
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3487 3580 93   64899 5.5
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.5 32.1 1   40.6 79.0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 82820 83275 455   1092433 7.6
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 89.2 89.2 0   103.4 86.3
7  سایت BTS تعداد 38 49 11   577 8.5
8  سایت دیتا  تعداد 16 16 0   201 8.0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 5795 7760 1965   79500 9.8
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 11 11 0   150 7.3
11 سایت GSM روستائی تعداد 4 4 0   73 5.5
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0   793 5.3
14 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0
15 فیبر نوری کیلومتر 219 221 2   3702 6.0

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟