جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان ابرکوه لغایت دی ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت دیماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت دی ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان ابرکوه به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 20565 20901 336   523518 4.0
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 42.5 0.2   48.8 87.0
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 5406 5426 20   65988 8.2
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 34.3 34.2 0   41.2 83.0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 48026 48291 265   1156994 4.2
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 98.6 98.6 0   108.0 91.4
7  سایت BTS تعداد 25 29 4   672 4.3
8  سایت دیتا  تعداد 16 17 1   203 8.4
10 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3018 3912 894   91585 4.3
11  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
12 سایت GSM روستائی تعداد 5 5 0   73 6.8
13  روستاهای دارای ارتباط تعداد 49 49 0   793 6.2
15 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0   66 4.5
16 فیبر نوری کیلومتر 101 118 16      
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟