جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان بافق لغایت دی ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت دیماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت دی ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان بافق به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 16696 17096 400   523518 3.3
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 37.5 37.7 0.2   48.3 78.1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 2486 2518 32   65988 3.8
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 24.9 25.0 0   41.2 60.6
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 43049 43289 240   1156994 3.7
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 96.1 96.1 0   108.0 89.0
7  سایت BTS تعداد 34 40 6   577 6.9
8  سایت دیتا  تعداد 8 8 0   201 4.0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 3403 4592 1189   91585 5.0
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 7 7 0   150 4.7
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0   73 9.6
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 42 42 0   793 5.3
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 3 3 0   66 4.5
14 فیبر نوری کیلومتر 584 595 11      
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟