جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان مهریز لغایت آذدیر ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت دیماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت دی ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان مهریز به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 24532 25174 642   523518 4.8
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 55.8 57.3 1.5   48.8 117.3
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 9560 9684 124   65988 14.7
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 64.9 66.9 2.0   41.2 162.3
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 45241 45507 266   1156994 3.9
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 102.9 103.6 0.7   108.0 95.9
7  سایت BTS تعداد 39 42 3   671 6.3
8  سایت دیتا  تعداد 18 18 0   203 8.9
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2583 3760 1177   91585 4.1
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0   73 9.6
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0   793 8.8
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟