جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان اردکان لغایت دی ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص پایان سال93 وضعیت لغایت دیماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت دی ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان اردکان به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 34100 35437 1337   523518 6.8
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 42.3 43.5 1.2   48.8 89.1
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 4470 4674 204   65988 7.1
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 31.2 32.8 1.6   41.2 79.7
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 67992 68373 381   1156994 5.9
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 84.3 84.3 0.0   108.0 78.1
7  سایت BTS تعداد 60 70 10   672 10.4
8  سایت دیتا  تعداد 22 24 2   203 11.8
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 4362 6552 2190   91585 7.2
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 11 11 0   73 15.1
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 70 70 0   793 8.8
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 4 4 0   66 6.1
14 فیبر نوری کیلومتر 533 599 66      
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟