دی ماه 94  وضعیت شاخصهای مخابراتی استان لغایت  
        شرکت سهامی مخابرات استان یزد          
عملکرد ابتدای سال 94 لغایت دی ماه وضعیت لغایت دی ماه 94 وضعیت پایان سال   93 واحد عنوان شاخص ردیف‌  
12792 523518 510726 شماره مشغول بکار تلفن ثابت  1  
1 48.8 48.3 درصد ضریب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2  
0 51.39 51 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان 3  
0 1492 1492 تعداد  تلفن همگانی 4  
0 150 150 تعداد مراکز تلفن ثابت 5  
64561 1156994 1092433 شماره مشغول به کار تلفن همراه 6  
4.6 108.0 103 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 7  
5 152 147 سایت عادی سایت دیتا ارتباطات دیتا 8  
51 51 51 سایت uso    
16711 118666 101955 پورت  منصوبه 9  
12157 93862 81705 دایرشده  10  
3284 77478 74194 منصوبه شرکتهای PAP 11  
10657 61901 51244 دایرشده  12  
1089 65988 64899 شماره مشغول بکار روستائی تلفن ثابت ارتباطات روستایی    
0.6 41.2 41 درصد ضریب نفوذ روستائی    
0 114 114 تعداد دفاتر ICT روستائی    
0 793 793 تعداد روستاهای دارای ارتباط 13  
0 0.73 0.83 درصد پرسنل به ازای هزار شماره دایری تلفن 14  
                   
            اطلاعات عمومی  
                   
تعداد روستاهای بالای 100 نفر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد شهرستان  تعداد استان جمعیت تا تاریخ تنظیم مساحت
(خاکی) (کیلومتر مربع)
 
363357 2293 925 1071 367 30 72784019 1629807 کشور
268 43 19 21 10 _ 1071694   استان
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟